☰ Menu Prawe Menu ☰
Przedszkole Integracyjne w Koszalinie
Grafika zawierająca herb Przedszkole Integracyjne w Koszalinie

Piątek 07.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

DYREKTOR PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO W KOSZALINIE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

Samodzielny referent w Przedszkolu Integracyjnym w Koszalinie

  1. Zakres głównych zadań wykonywanych na tym stanowisku:

1)      prowadzenie gospodarki magazynowej

2)      planowanie  jadłospisów zgodnie z obowiązującymi  normami i przepisami HACCAP                                

3)      ewidencja środków trwałych

4)      dokonywanie zakupów artykułów żywności, biurowych, środków czystości  i innych zgodnie                z Ustawą o Zamówieniach Publicznych

5)      prowadzenie rejestru Faktur, dokumentów wpływających do przedszkola

  1. Wymagania kwalifikacyjne:

1)      znajomość zagadnień z zakresu zbiorowego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym

2)      znajomość Ustawy- Prawo Zamówień Publicznych

3)      wykształcenie minimum średnie

4)      znajomość programów komputerowych Word, Excel,  ewidencji magazynowej firmy Vulcan

5)      znajomość obsługi urządzeń biurowych ( skaner, drukarki, fax, ksero)

6)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełne prawa publiczne

7)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym

8)      nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

9)      nieposzlakowana opinia

  1. Wymagane dokumenty:

1)        list motywacyjny;

2)        CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

3)        oryginał kwestionariusza osobowego;

4)      kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

5)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;

6)      kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe;

7)      oświadczenie o niekaralności;

8)      oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze  1 etatu;

9)      inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

 

10)   oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 14 poz.114).

 

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,  CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U.z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)..

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą   w terminie do dnia 20.02.2017 roku do godz. 12.00  na adres: ul. Władysława IV 143; 75-347 Koszalin    

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Przedszkolu Integracyjnym w Koszalinie”

Aplikacje, które wpłyną do Przedszkola Integracyjnego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Przedszkolu Integracyjnym w Koszalinie przy ul. Władysława IV 143; 75-347 Koszalin oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej . Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 94 345 38 80

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 21.02.2017 r.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w Przedszkolu Integracyjnym w Koszalinie 24.02.2017  od godziny 10.00

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

plik rtf - regulamin naboru regulamin naboru
(165.78 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Anita Burak
(2017-02-07 13:34:47)
Ostatnio zmodyfikował:
plik doc - Samodzielny referent w Przedszkolu Integracyjnym w Koszalinie Samodzielny referent w Przedszkolu Integracyjnym w Koszalinie
(32 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Anita Burak
(2017-02-07 13:34:47)
Ostatnio zmodyfikował:
plik doc - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne II etap Lista kandydatów spełniających wymagania formalne II etap
(23 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Anita Burak
(2017-02-21 09:55:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Anita Burak
(2017-02-21 09:55:47)
plik doc - Informacja o wynikach naboru na samodzielnego referenta Informacja o wynikach naboru na samodzielnego referenta
(24 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Anita Burak
(2017-02-24 14:22:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Udostępnił:
Anita Burak
(2017-02-07 13:37:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Anita Burak
(2017-02-07 13:37:39)
 
 
liczba odwiedzin: 145505

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X